Powrót do: Ogłoszenia
Przetargi

Przedmiotem oferty jest usługowe koszenie zbóż na areale ok. 1 7I7,3 ha (Jagodne) i ok. 650,88 ha (Piecki), kombajnami zbożowymi o wydajności nie mniejszej niż 2,0 ha/h przy średnim plonie 5 ton z hektara. Więcej informacji o zaproszeniu do negocjacji w pliku do pobrania.

Pobierz w pdf >>

1. Zapraszający:


1.1 Nazwa Adres:
I. “Agro-Sokołów” Sp. z o.o.
ul. Wolności 35
11-710 Piecki
NIP 845-10-04-240
Tel/fax. 089 742 10 66, 742 11 53

II. “Agro-Sokołów F1” Sp. z o.o.
ul. Wolności 35
11-710 Piecki
NIP 742-22-46-276
Tel/fax. 089 742 10 66, 742 11 53
Województwo: warmińsko-mazurskie

1.2.I. Miejsce wykonania usługi:
“Agro-Sokołów " Sp. z o.o.
Gospodarstwo rolne w Jagodnem
Jagodne Małe 12A
11-513 Miłki
Gm. Miłki, pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie.
Pola w obrębach geodezyjnych:
1.2.1. Jagodne Wielkie, Paprotki, Marcinowa Wola, Miłki, Wierciejki - gm. Miłki
1.2.2. Kozin, Bogaczewo, Gorazdowo, Szczybały Giżyckie - gm. Giżycko


1.2.II. Miejsce wykonania usługi:
“Agro-Sokołów F1” Sp. z o.o.
ul. Wolności 35
11-710 Piecki
Tel/fax. 089 742 10 66, 742 11 53
Gm. Piecki, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie.
Pola w obrębach geodezyjnych:
1.2.2. Piecki, Szklarnia, Krzywy Róg, Czaszkowo, Nawiady, Machary, Goleń, gm. Piecki.


2. Przedmiot oferty
2.1. Nazwa oferty: koszenie zbóż pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, rzepaku ozimego, żyta oraz bobiku na powierzchni (ok. 1 117,3 ha w gosp. Jagodne Małe) i (ok. 650,88 ha w gosp. Piecki) kombajnami zbożowymi.
2.2. Rodzaj oferty: usługa koszenia.
2.3. Określenie przedmiotu oferty: przedmiotem oferty jest usługowe koszenie zbóż na areale ok. 1 117,3 ha (Jagodne) i ok. 650,88 ha (Piecki), kombajnami zbożowymi o wydajności nie mniejszej niż 2,0 ha/h przy średnim plonie 5 ton z hektara, przedmiot oferty znajduje się na polach znajdujących się w miejscowościach (obrębach geodezyjnych) jak wyżej.
2.4. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie
2.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
2.6. Czy przewiduje się złożenie ofert uzupełniających: Nie
2.7. Czas trwania wykonania oferty lub termin wykonania oferty:
Termin od ok. 25.07 2017r. do skoszenia całego areału na obu gospodarstwach, druga-trzecia dekada sierpnia 2017r. Koszenie zbóż będzie wykonywane w następujące dni tygodnia: 7 dni w tygodniu w zależności od warunków pogodowych.
2.8. Spółki zapewniają dla operatora kombajnu obiad, wodę do spożycia w czasie pracy.
2.9. Spółki będą określać gotowość uprawy do zbioru (dojrzałość i wilgotność).
2.10. Spółki określają potrzebę korzystania z szarpaczy słomy, jak również potrzebę korzystania z podnośników wyległego zboża.


3. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym.
3.1.Warunki dotyczące oferty: nie wymagane jest wniesienie wadium.
3.2. Warunki udziału:
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu o udziale ofert mogą wziąć udział usługodawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
- posiadają polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że kombajny wykonawcy są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej,
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
- prowadzą działalność obejmującą przedmiot oferty,
- posiadają kombajny zbożowe(nowe lub do dwóch lat użytkowania) spełniające wymogi techniczne pozwalające na zrealizowanie przedmiotu oferty,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami do wykonania oferty lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania przedmiotu oferty:
- dysponują osobami posiadającymi przeszkolenie w zakresie obsługi kombajnów i koszenia kombajnami,
- wykażą, że posiadają co najmniej sześć sztuk w pełni sprawnych kombajnów zbożowych (4 szt. w
Jagodnem + 2 szt. w Pieckach), z przystawkami do koszenia rzepaku,
- wykażą, że posiadają hedery do kombajnów o szerokości 6,0 m z układem Autofloat™II,
- wykażą, że posiadają hedery wyposażone w podnośniki wyległego zboża,
- wykażą, że kombajny posiadają na wyposażeniu system Opti-Fan i rozrzutniki plew.


3.3. Wynagrodzenie płatne będzie w następujący sposób:
a. 20% w dniu rozpoczęcia koszenia zbóż,
b. pozostała część wynagrodzenia płatna będzie proporcjonalnie po skoszeniu każdych kolejnych
200 ha aż do skoszenia całości.
3.4. Płatność wynagrodzenia będzie następowała na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT na numer rachunku bankowego podanego na fakturze w terminie 07 dni od dnia jej doręczenia.
3.5. Kwota wynagrodzenia nie obejmuje kosztów paliwa i dodatku Adblu. Paliwo i dodatek Adblu do wykonania przedmiotu umowy zobowiązują się dostarczyć Spółki.


4. Awaria sprzętu:
a) W przypadku awarii sprzętu, PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE zobowiązany jest zapewnić w ciągu 48 h (słownie: czterdziestu ośmiu godzin) sprzęt zastępczy dający gwarancję terminowej realizacji przedmiotu umowy.
b) Za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu sprzętu, Spółka/i uprawniona/e będą do naliczania kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia.
c) Niezależnie od prawa naliczania kary umownej, Spółki uprawnione będą do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
d) Spółki nie ponoszą odpowiedzialności finansowej za zużyte części robocze (bagnety, kosy, żyletki, podnośniki wyległego zboża, itp.) podczas wykonywania usługi koszenia.

5. Procedura.
5.1. Tryb udzielenia zamówienia: negocjacja ceny netto za skoszenie 1 ha zbóż.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium oferty z najniższą ceną netto za skoszenie 1 ha zbóż.


6. Miejsce i termin spotkań z Zamawiającym:
6.1. Miejsce: Siedziba „Agro- Sokołów” Sp. z o.o. i „Agro-Sokołów F1” Sp. z o.o., ul. Wolności 35, 11-710 Piecki, sekretariat.
6.2. Termin: w dni powszednie, w godzinach 9:00-15:00, do dnia 10.03.2017r., po uprzednim umówieniu telefonicznym z przedstawicielem Spółek: Grzegorz Dąbrowski, tel. 608 464 325.


7. Udzielenie zamówienia.
7.1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
7.2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zostaną podpisane umowy na każdą ze spółek. Oddzielnie na „Agro-Sokołów” i „Agro-Sokołów F1”.


8. Złożenie przez Państwa oferty będzie rozumiane przez „Agro-Sokołów" i „Agro-Sokołów F1”, jako akceptacja naszych warunków.

 

Pobierz w pdf >>